Autohuolto

Huollon järkevyyttä jälleenmyyntihinnan kannalta voi siis pohtia siltä kannalta, nostaako nyt tehty huolto auton jälleenmyyntihintaa joskus myöhemmässä tulevaisuudessa enemmän kuin mitä huolto nyt maksaa. Jos vastaus on myönteinen, huolto kannattaa tehdä. Auton huollattaminen alkuperäisen huolto-ohjelman mukaan kannattaa aina. Näin säästyt ikäviltä yllätyksiltä ja ajat turvallisesti seuraavaan määräaikaishuoltoon saakka.

Kysely autohuolloista

2016 Kuusamossa Koillismaa-lehti teki kyselyn. Ky­se­lyn mu­kaan huol­to­ja ei teh­dä ajal­laan ei­kä tar­vit­ta­vaa mää­rää en­nen muu­ta sik­si, et­tä au­ton omis­ta­jil­la on lii­an vä­hän ra­haa tai ai­kaa. Kol­man­nek­si tär­keim­mäk­si syyk­si ly­kä­tä huol­to­ja nou­see ky­se­lys­sä se, et­tei­vät au­toi­li­jat seu­raa au­tol­laan ajet­tu­ja ki­lo­met­re­jä ja au­ton huol­to­vä­le­jä. Kor­jaa­moi­den muis­tut­te­lun li­säk­si au­ton huol­to-oh­jel­man nou­dat­ta­mis­ta hel­pot­taa uu­sis­ta au­tois­ta löy­ty­vä huol­toil­mai­sin. Käy­tän­nös­sä kyse on merk­ki­va­los­ta, joka syt­tyy huol­to-oh­jel­man mu­kai­sen huol­to­a­jan lä­hes­ty­es­sä ei­kä sam­mu en­nen kuin se nol­la­taan kor­jaa­mol­la.

Ny­ky­au­tois­sa on myös suu­ri mää­rä mui­ta va­lo­ja, jot­ka ker­to­vat tiet­ty­jen osien tar­vit­se­van huol­toa.

– Sit­ten on tie­tys­ti vie­lä se, et­tä kaik­ki au­tot täy­tyy vuo­sit­tain kat­sas­taa. Kat­sas­tuk­ses­sa kat­so­taan ni­ve­let ja jar­rut, jo­ten sitä kaut­ta pomp­paa­vat pois lii­ken­tees­tä kaik­kein vaa­ral­li­sim­mat ta­pauk­set, Pit­kä­nen sa­noo.

Myös Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­tos­sa Tra­fis­sa on ha­vait­tu au­to­jen huol­ta­mi­sen puut­teet. Jos ko­vin mo­net kat­sas­ta­jat jou­tu­vat huo­maut­te­le­maan esi­mer­kik­si tuu­li­la­sin kun­nos­ta, se saat­taa kie­liä au­ton huol­los­sa ta­pah­tu­neis­ta lai­min­lyön­neis­tä.

– Iso osa ylei­sim­mis­tä kat­sas­tuk­sen vi­ka­koh­teis­ta kuu­luu tar­kas­tet­ta­vak­si myös huol­lon yh­tey­des­sä. Asi­al­li­ses­ti teh­dyn huol­lon jäl­keen au­tos­sa kaik­ki va­lai­si­met, tuu­li­la­si ja sen pe­su­lait­teet ovat kun­nos­sa, ei­kä alus­tan kom­po­nen­teis­sa tai jar­ruis­sa ole mer­kit­tä­viä vi­ko­ja tai lii­al­lis­ta ku­lu­maa, ker­too joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Erik Asp­lund Tra­fis­ta.

Lii­ken­ne­va­kuu­tus­kes­kuk­sen tie­lii­ken­ne­ti­las­to­jen mu­kaan vuon­na 2013 kuo­li 14 ih­mis­tä moot­to­ri­a­jo­neu­vo-on­net­to­muu­des­sa, jon­ka syn­ty­mi­seen vai­kut­ti ajo­neu­von tek­ni­nen vika.

Korjaamot

Trafin korjaamotietokannasta voit hakea korjaamoja, jotka tarvitsevat toimintaansa luvan tai joiden on pitänyt ilmoittaa toiminnastaan Trafille:

  • Bensiinikäyttöisen auton pakokaasumittaajat
  • Dieselkäyttöisen auton pakokaasumittaajat
  • Ajopiirturikorjaamot
  • Alkolukkojen asennuspaikat
  • Digipiirturikorjaamot
  • Kuorma- ja linja-auton ja niiden perävaunujen jarrujärjestelmien korjaamot
  • Nopeudenrajoittimen asennus ja korjaus
  • Nopeudenrajoitinkorjaamot
  • Taksamittarikorjaamot
  • Vetolaitetarkastajat

https://www.trafi.fi/tieliikenne/korjaamot