Liikenne- ja viestintäministeriö sai yhteensä 49 lausuntoa luonnoksista ajoneuvolain ja ajokorttilain muuttamiseksi. Yli puolet lausunnonantajista kannatti ehdotusta. Muutoksilla mahdollistettaisiin niin sanottujen kevytautojen käyttö. Kevytauto olisi uudentyyppinen ajoneuvo, joka on muunnettu henkilöautosta rajoittamalla sen nopeus 45 kilometriin tunnissa.

Kevytautoja koskevista lakiluonnoksista 49 lausuntoa, yli puolet kannatti

49:stä lausunnonantajasta 18 oli yksityishenkilöitä. Lausuntoaika päättyi 10.7.2018.

Ehdotusta kannatti 26 lausunnonantajaa ja vastusti 13. Kymmenessä lausunnossa ei nimenomaisesti kannatettu tai vastustettu ehdotusta, vaan niissä otettiin kantaa yksittäisiin kohtiin tai arvioitiin yleisesti ehdotuksen hyviä ja huonoja puolia. Kannattajista 11 oli yksityishenkilöitä ja vastustajista kolme.

Ehdotuksen tavoitetta nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi pidettiin lausunnoissa yleisesti kannatettavana. Esitystä kannattavissa lausunnoissa kevytautojen aktiivista ja passiivista turvallisuutta pidettiin mopoautoja parempana.

Esitystä vastustaneet lausunnonantajat katsoivat ehdotuksen heikentävän liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä olevan Suomen ympäristötavoitteiden vastainen. Kevytautojen katsottiin olevan painavamman rakenteensa ja nopeamman kiihtyvyytensä vuoksi mopoautoja vaarallisempia erityisesti kevyelle liikenteelle.

Osassa lausuntoja arvioitiin ehdotuksen vähentävän nuorten kiinnostusta käyttää joukkoliikennettä. Näitä lausunnonantajia useammat tahot kuitenkin katsoivat, että kevytautot parantavat nuorten liikkumismahdollisuuksia maaseudulla ja kaupunkiseutujen reuna-alueilla, joissa julkisen liikenteen palveluita on rajoitetummin tarjolla

Muutamissa lausunnoissa ehdotettiin vaihtoehtoiseksi toteuttamistavaksi mopoautojen turvallisuuteen vaikuttamista kansainvälisellä tasolla, B-luokan ajokortin ikävaatimuksen alentamista tai B1-ajokorttiluokan käyttöönottoa.

Erityisesti yksityishenkilöiden antamissa lausunnoissa otettiin useimmiten kantaa ehdotuksiin suurimmasta sallitusta ajonopeudesta, ajoneuvon iästä ja omamassan rajoituksesta.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnosten valmistelua jatketaan virkamiestyönä. Esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Erik Asplund 050 463 7034 (20.7.)

erityisasiantuntija Aino Still 050 573 9433 (23.7. lähtien)