Katsastustoiminnan toimilupasääntelyyn ehdotetaan muutoksia. Katsastusluvat myönnettäisiin jatkossa toimijakohtaisina, eikä toimipaikkakohtaisina kuten nykyisin.

Katsastusuudistus joustavoittaisi alan toimintaa

Hallitus antoi esityksen ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta 13.6.2018.

Nykyinen lupajaottelu eri katsastuslajien sekä kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastusten välillä poistuisi. Esityksen mukaan jatkossa yksi katsastuslupa oikeuttaisi suorittamaan kaikkia katsastuslajeja ja kaikkien ajoneuvoluokkien katsastuksia. Samalla velvollisuus suorittaa kaikkia luvan mukaisia katsastuksia poistuisi.

Esitetyt muutokset mahdollistaisivat sen, että sekä nykyiset ja mahdolliset uudet yritykset voisivat perustaa joustavammin uusia katsastusasemia ja räätälöidä palvelukokonaisuuksia. Esitys myös keventäisi lupamenettelyjä. Uudistus tukee hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi.

Lisäksi esityksellä kevennettäisiin katsastajien jatkokoulutukseen pääsyä ja täsmennettäisiin sanktioiden antamisperusteita.

Samassa yhteydessä selkiytettäisiin myös ajoneuvolakia taksamittarisääntelyä koskevilta osilta eduskunnan aiemmin hyväksymän lain tarkoituksen mukaisesti. Taksamittareiden valvontatehtävät siirrettäisiin kokonaisuudessaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta Liikenteen turvallisuusvirastolle.

Katsastuslainsäädäntöä on uudistettu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin muutoksia määräaikaiskatsastuksiin. Ensimmäisen vaiheen lakimuutokset tulivat voimaan 3.7.2017, ja katsastuksesta annettu asetus tulee voimaan 20.5.2018.