Liikennekasvatus on vaikuttavaa, kun se yhdistyy oppilaan omiin kokemuksiin ja lähiympäristössä liikkumiseen. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva

Liikenneturvan tuoreen kyselyn mukaan opettajat kokevat kouluissa annettavan liikennekasvatuksen tärkeäksi. Kuitenkin yli kolmannes vastanneista kokee, että oma osaaminen liikenneasioiden opettamiseen kaipaa vahvistusta. Liikenneturva on mukana Educa-messuilla perjantaina ja lauantaina.

Suomalaiset opettajat kokevat liikennekasvatuksen tärkeäksi ja tehokkaaksi tavaksi vaikuttaa oppilaiden käyttäytymiseen liikenteessä. Lähes kaikki (98,5%) Liikenneturvan tuoreeseen kyselyyn* vastanneista opettajista kertoo toteuttavansa liikennekasvatusta osana työtään. Neljä viidestä opettajasta on sitä mieltä, että oppilaiden liikennekäyttäytymiseen pystytään vaikuttamaan liikennekasvatuksella.

”Tärkeimpinä teemoina opettajat pitävät liikennesäännöistä, turvavarusteista sekä tarkkaamattomuudesta puhumista. Kyselystä näkee, että liikennekasvatusta toteutetaan monissa kouluissa pitkäjänteisesti ja säännöllisesti”, kiittelee Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen.

Kuitenkin yli kolmannes (36 %) opettajista arvioi, että oma osaaminen liikennekasvattajana kaipaisi vahvistusta. Yläkoulun opettajat tarvitsevat enemmän tukea kuin alakoulussa työskentelevät kollegansa.

Opetussuunnitelmassa liikennekasvatusta on jokaiselle luokka-asteelle. Kuitenkin kyselyyn vastanneista yläkoulun opettajista peräti joka viides kokee, ettei se kuulu omaan työnkuvaan. Ei olekaan ihme, että alakoulun luokanopettajat raportoivat liikennekasvatuksen onnistuvan paremmin kuin yläkoulun aineenopettajat”, Markkanen selvittää.

Alakoulun opettajista 80 prosenttia koki, että liikennekasvatuksen toteuttaminen on helppoa. Yläkoulun opettajista tätä mieltä oli vain 56 prosenttia. Myös yhteistyö vanhempien kanssa liikennekasvatuksen suhteen toteutuu kyselyn mukaan paremmin alakouluissa kuin yläkouluissa.

”Yläkoulujen toimintaympäristö on erilainen kuin alakouluissa, ja aineenopettajien on vaikea löytää liikennekasvatukselle tilaa. Se kuitenkin olisi erittäin tärkeää yläkouluikäisillekin. On siis löydettävä keinoja, joilla yläkouluja ja niiden opettajia voidaan tukea – erityisesti siinä, miten yhdistää liikenneasiat osaksi opetuksen arkea”, Markkanen pohtii.

Oppilaiden osallisuutta tulee vahvistaa, johdon tuki tärkeää

Vain reilu viidennes (22 %) vastanneista opettajista ilmoitti, että oppilaat ovat mukana liikennekasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Osallisuus kaipaisikin vahvistusta kaikilla kouluasteilla.

”Liikennekasvatus on vaikuttavaa, kun se yhdistyy oppilaan omiin kokemuksiin ja lähiympäristössä liikkumiseen. Hyviä käytäntöjä oppilaiden osallistamisesta kannattaa myös jakaa niin koulun sisällä kuin yli koulurajojenkin – tästä hyvänä esimerkkinä on Liikenneturvan ideakilpailu, johon saimme 27 ehdotusta ympäri Suomen”, Markkanen kertoo.

Kyselyssä ne opettajat, jotka kokivat oppilaitoksen johdon tukevan liikennekasvatuksen toteuttamista, kokivat sen sekä turvallisuusnäkökulmien tulevan paremmin huomioiduksi koulussa. He arvioivat myös omat valmiutensa opettaa liikennekasvatusta vahvemmiksi ja olivat enemmän tietoisia siitä, miten se on kirjattu opetussuunnitelman perusteissa.

”Jotta liikennekasvatus toteutuisi hyvin, on tärkeää, ettei sen toteuttaminen jäisi kouluissa yksittäisten opettajien harteille. Yhtenäiset käytännöt ja koulun johdon tuki ovatkin merkittäviä tekijöitä siinä, miten laadukkaasti liikenneasioiden opetusta voidaan järjestää. Myös yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää”, muistuttaa Markkanen.

Kyselyn tuloksista voi tulla keskustelemaan lisää Educa-messuille, Liikenneturvan osastolle 6h90. Pisteellämme on tarjolla myös esimerkiksi haastepyörä, joka kannustaa opettajaa miettimään omaa toimintaansa liikennekasvattajana. Nähdään messuilla!