Yhä useampi kuluttaja ja tuotteen tai palvelun tilaajayritys haluaa tietää, mitä löytyy hintalapun takaa. Vastuullisille palvelun tuottajilla puolestaan on tärkeää kyetä osoittamaan toimintansa vastuullisuus. Trafi on vastannut kysyntään kehittämällä tieliikenteen kuljetusyrityksille soveltuvan vastuullisuusmallin. Sen avulla kuljetuspalvelujen tilaaja saa vertailukelpoista tietoa kuljetusyritysten toiminnasta ja kuljetusyritys voi puolestaan osoittaa asiakkailleen toimivansa vastuullisesti ja saada näin kilpailuetua suhteessa muihin yrityksiin. 

Vastuullisuus on kuljetusyrityksen kilpailuvaltti ja laadun tae

Vastuulliselta kuljetusyritykseltä on turvallista ostaa, koska sen lisäksi että se hoitaa lakisääteiset velvollisuutensa, se kehittää pitkäjänteisesti toimintaansa talous-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatunäkökulmat huomioiden. Se edellyttää näitä asioita myös alihankkijoiltaan.

 

Tavoitteena yhteinen käsitys vastuullisuudesta

Vastuullisesta tiekuljetustoiminnasta voi olla monenlaisia näkemyksiä. Vaikka kuljetusalan yritystoiminta on liiketoimintaa siinä missä muukin yritystoiminta, ala mielletään monesti yhä suppeasti. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on kehittänyt yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kaikille kuljetusalan toimijoille yhteiset vastuullisen toiminnan raamit.

– Kun sääntelyä kevennetään ja kuljetuspalveluja tuotetaan aiempaa vapaammin, on yhä tärkeämpää muodostaa yhteinen käsitys siitä, mitä vastuullisuus kuljetustoiminnassa tarkoittaa, huomauttaa vastuullisuusmallia kehittävä Trafin asiantuntija Marke Lahtinen.

Trafi teetti viime vuonna ”Vastuullisuuden nykytila kaupallisessa tieliikenteessä” -tutkimuksen, jonka mukaan vastuullisuus huomioidaan suurissa yrityksissä pieniä ja keskisuuria yrityksiä laajemmin. Se voi johtua muun muassa siitä, että pienemmille yrityksille tarkoitettuja sertifioituja johtamisjärjestelmiä on kuljetusalalla vain vähän tarjolla. Trafin kehittämä vastuullisuusmalli sisältää tunnettujen turvallisuus-, ympäristö- ja laatujärjestelmien keskeiset osa-alueet. Sitä voivat hyödyntää kaiken kokoiset kuljetusyritykset niille parhaiten soveltuvalla tavalla.

 

Vastuullisuusmalli nostaa esiin kuljetusyrityksen kehitysmahdollisuudet

Vapaaehtoiseen ja ilmaiseen vastuullisuusmalliin voi liittyä Trafin verkkopalvelussa. Kuljetusyritys voi itse arvioida omaa vastuullisuuttaan sivustolla olevien kriteerien avulla ja tunnistaa näin kehitysmahdollisuuksiaan. Kun yritys täyttää kriteerit, se voi hakea Kuljetusyrityksen vastuullisuustodistusta.

– Jo pelkästään vastuullisuuskriteerien läpikäyminen voi olla yrittäjälle tuumaustuokio, jossa pohtia, täyttyvätkö ne omassa yrityksessä. Kun yrittäjä tunnistaa kehityskohteita, hän voi ladata sivustolta ilmaiseksi tukimateriaalia, esimerkiksi hätätilanneohjeen laadintaan tai poikkeamatilanneraportointiin liittyen, Lahtinen selvittää.

 

Vastuullinen toiminta on tärkeä imagotekijä

Useimmiten vastuullisuusmallin liittymismotiivina on halu osoittaa omille asiakkaille, että toiminta on laadukasta. Vastuullisuudesta on tulossa myös yhä tärkeämpi imagotekijä ja kilpailuvaltti, kun asiakkaat kiinnittävät entistä enemmän huomiota kuljetusten vastuullisuuteen.

Kuljetusyritys saa Trafin myöntämän vastuullisuustodistuksen, kun se osoittaa hakemuksessaan vastuullisuusmallin vähimmäisedellytysten täyttymisen. Todistuksen hakeminen on helppoa, sillä sen voi tehdä verkossa.

– Yrittäjä täyttää verkkosivuillamme ilmoituksen vastuullisuusmalliin liittymisestä. Trafi arvioi hakemuksen ja kun yritys täyttää edellytykset kaikilta osin, se saa todistuksen liittymisestään ja Vastuullinen kuljetusyritys -tunnuksen käyttöoikeuden. Trafi myös valvoo edellytysten täyttymistä todistuksen voimassaolon aikana.

Vastuullisuusmalliin liittyminen edellyttää kaikille yhteisten vastuullisen kuljetustoiminnan osa-alueiden kriteerien täyttymistä.

– Vastuullisuusmalli noudattelee ns. triple bottom line -periaatetta, joka huomioi taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueet. Taloudellinen toimintakyky myötävaikuttaa myös muihin osa-alueisiin positiivisesti. Yrityksen taloudellinen hyvinvointi luo usein tärkeimmän edellytyksen vastuullisuuden muihin osa-alueisiin, esimerkiksi sosiaalisessa vastuullisuudessa henkilöstön koulutukseen ja työhyvinvointiin tai ympäristövastuullisuuden alueella ympäristöystävällisemmän kaluston hankintaan.

Taloudellisen toimintakyvyn lisäksi on oleellista, että yrityksen johto on sitoutunut vastuulliseen toimintaan. Vastuullisuusmallin taustalla on jatkuvan kehittämisen periaate ja kullekin vastuullisen kuljetustoiminnan osa-alueelle on määritelty vähimmäisedellytykset. Mallin avulla voikin varmistua, että yritystä johdetaan kokonaisuutena järjestelmällisesti ja vastuullisesti.

 

Vastuullisuustodistus kertoo toiminnan tehokkuudesta 

Vastuullisuusmalliin liittyneet yritykset näkyvät Trafin verkkopalvelussa. Viime vuonna lanseerattuun palveluun on liittynyt jo 12 erikokoista joukko- ja tavaraliikenneyritystä.

Marke Lahtinen sanoo, että myös kuljetuspalveluja kilpailuttavat tilaajat hyötyvät Trafin vastuullisuusmääritelmistä.

– Ne muodostavat yhtenäisen sapluunan, jonka pohjalta vertailtavien kuljetusyritysten vastuullisuutta on helppoa arvioida, hän huomauttaa.

Vastuullisuustodistus ja -tunnus lisäävät tilaajan luottamusta kuljetusyritystä kohtaan. Vastuullinen toiminta on myös tehokasta ja kannattavaa.

– Kun kuljetusyrittäjä on miettinyt etukäteen, miten asiat tehdään, toiminta on tehokasta ja varmaa myös silloin, kun jotakin yllättävää sattuu. Asiakkaat arvostavat vastuullisia toimijoita.